Human Development Report 2014 - Khmer Summary

គបជាជនជាង 200 ោននាក្ក្់ ុងនែ មយួ ឆ្នែ ំ ផែលភា្រនគចនើ ស្ិ្ថ នៅក្ុងនែ គបនទសក្ំពុងេភិវឌ្ឍន៍ បានរងនគគ្ះនោយសារនគគ្ះមហន្តរាយ្មមាជា្ិ។ ចនំ នួ គបជាជនផែលបានជនមៀ្លសនោយសារជនមា្ល ះ ឬការន្ទើ្វ ក្ុ ប្ខ ុក្នមញនែ ចំនួន 45 ោននាក្់ រហូតដល់ចរុងឆ្ំ 2012 ្រឺជាចំនួនខ្ពស់បំ្ុ្ក្នែ ុង រយៈនពល 18 ឆ្នែ ។ំ ការថមថយនសែក្្ឋ ចិ បា្ ន្រំរាមក្ផំ ហងន្ឱើ្វ ្យខចជូ ខា្ សមទិ ្្ លផ្ក្នែ សង្គមក្នង្ល មក្ ស ជូម្ក្ើ ុងនែ សង្គមមានឧសសាហក្មនមា ជឿន នលឿនក្ន៏ ោយ។ ជាមយួ នងចឹ ការនាមំ ក្នវជូ េ្គ្ថ បនយជន៍ជានគចនើ សក្លភាវបជូ នយើ ក្មក្មា ៏បាននាមំ ក្នវជូ ភាពងាយរងនគគ្ះថៗើមា ្ងផែរ នោល្ រកាឺ របះ៉ា ទងចិ្គ ក្ុងនែ ផ្ក្នែ មយួ ននពភិ ពនោក្ អាចរក្ើ សាយយ៉ា ងឆ្ប់រហស័ ផែលបងកា្ក របះ៉ា ោលែ់ ល់អាយុជវើ ្ិ របស់គបជាជននៅគ្រប់ក្ផនង្ល ។ របាយការណ៍ ឆ្នែ ំ 2014 ្រសជូ បញ្្ ក្ព់ ភាើ ពចាបាំ ច់នែមើ ្នើលក្ើ ក្ំពស ់ ជនគមសើ របសគ់ បជាជន នងិ ក្ចិ កា្ រោរសមទិ ្្ លេភវិ ឌ្ឍនម៍ នសុ សេ។ របាយការណ៍ ននះ សង្្ក ្់ នងា ព់ សាើ រៈសខាំ នន់ នការក្ណំ ្េ់ ្្ត សញ្ញា ណ នងិ ការនោះគសាយភាពងាយរងនគគ្ុះំរានរ ៉ា នោយបនង្្កើ ភាព្ន់ នងិ ពគងងចឹ សម្្ថភាព នែមើ ្ទើ ប់ទល់នងចឹ ការបះ៉ា ទងចិ្គ ខាងហរិញវញា ្ុ ្ថ ្មជាមា ្ិ ឬ គបការន្សេងនទៀ្។

Global Human Development Report