Báo Cáo Phát Triển Con Người Năm 2013

Sự trỗi dậy của các nước Nam bán cầu: Tiến bộ về con người trong một thế giới đa dạng

2013 HDR - Vietnamese
Abstract: 

Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008-2009, cả thế giới đã phải chú ý khi nền kinh tế của các nước đang phát triển vẫn
không ngừng lớn mạnh trong khi các nền kinh tế phát triển ngừng tăng trưởng. Kể từ đó trở đi, sự trỗi dậy của Nam bán cầu - mà
các nước đang phát triển nhìn nhận là việc thiết lập lại sự cân bằng được mong đợi từ rất lâu của thế giới - đã được bàn đến nhiều
hơn. Các cuộc bàn luận này thường tập trung vào GDP và tăng trưởng thương mại ở một số quốc gia lớn. Tuy nhiên, ngoài GDP
và thương mại, còn có rất nhiều nguồn động lực lớn hơn, liên quan đến rất nhiều quốc gia với các xu thế khó nắm bắt, tiềm ẩn
các tác động sâu rộng đến cuộc sống con người, đến công bằng xã hội và quản lí dân chủ ở cả phạm vi quốc gia và quốc tế.
Báo cáo này chỉ rõ, sự trỗi dậy của Nam bán cầu vừa là kết quả của việc liên tục đầu tư vào phát triển con người và thành tựu đạt
được vừa là cơ hội cho tiến bộ con người ở mức độ cao hơn trên phạm vi toàn thế giới. Để hiện thực hóa điều này đòi hỏi các nhà
hoạch định chính sách ở tầm quốc gia và quốc tế phải biết và hiểu rõ các bài học kinh nghiệm trong công tác hoạch định chính
sách được phân tích trong Báo cáo này.