گزارش توسعه انسانی ۳۱۰۲

خیزش جنوب: توسعه ی انسانی در جهانی گوناگون

2013 HDR - Farsi
Abstract: 

گزارش توسعۀ انسانی سال 2013 میلادی، که خیزش جنوب: رشد انسانی در دنیایی گوناگون نام گرفته است، به جغرافیای سیاسی نوظهور عصر ما، و مسایل و
روندهای پدیدارشده، و نیز نقش آفرینان نوینی می پردازد که چشم انداز توسعه را شکل می دهند.